TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde : 1

Derneğin adı : Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneğidir.

Merkez            : İstanbul Caddebostan iskele çıkmazı No:69’dadır.
Amblemi         : Mavi zemin üzerinde yunus’a binmiş sol elinde ucunda dalış bayrağı olan Neptün zıpkını taşıyan balıkadam şeklidir.
Rengi                : Lacivert açık mavidir.
DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ
A- AMACI
Madde : 2

 1. Türk Balıkadamlar Kulübü Derneği, Amatör Spor Kulübüdür.
 2. Türkiye’de her çeşit Deniz sporlarının gelişmesine çalışmak, sualtı sportif çalışmalarını kurmak ve yaymak, denizaltı amatör avcılarını yetiştirmek, Türkiye sularında yapılacak bilimsel incelemeler ve araştırmalar için bilim kurumları ile işbirliği yapmak, sünger avcılığı ve dalgıçlık ile uğraşanların modern araçlar ile çalışmalarını sağlamak üzere bu araçları tanıtmak ve yaymak, nitelikli balıkadam yetiştirmek, amatör balıkçılığı ve denizciliği teşvik etmek, deniz ve su kirliliğine karşı ekolojik çalışmalara katılmak derneğin başlıca konusu ve amacıdır.
 3. Üyeleri arasında dostluk ve arkadaşlık bağlarını sağlayıcı toplantılar, konferanslar, geziler tertip etmek Derneğin çalışmaları arasındadır.
 4. Derneğin sportif ve sosyal özellikte olan çalışmalar konusu ve amacı dışında bireysel veya toplumsal hiçbir çaba ve davranış yapılamaz.

B- AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER :

 1. Spor okulları ve kurslar açmak.
 2. Yarışmalar düzenlemek ve yarışmalara katılmak.
 3. Kulübün faaliyetlerde bulunduğu dallarda, gerekli spor tesislerini yapmak, yaptırmak, gerekirse kiralamak, bunları yönetmek ve çalıştırmak.
 4. Derneğin ihtiyacı olan ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz mal varlığı edinmek ve satmak.
 5. Sporla ilgili mevzuata uygun olarak, vakıf, federasyon, konfederasyon, yardımlaşma kuruluşları kurmak ve bunlara katılmak.
 6. Yurtdışında sporla ilgili kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak
 7. Kulüp lokali açmak ve işletmek.
 8. Öğretim ve eğitim faaliyetleri için kitaplık ve okuma odası kurmak.

DERNEĞİN KURUCULARI :

Madde : 3

Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği 1954 yılında aşağıda isimleri yazılı kurucu üyeler tarafından kurulmuştur.
İdris BAŞARANER : T.C. Dekoratör
Avcılar Köyü : BAKIRKÖY/İSTANBUL

Yusuf Ziya İNAN : T.C. Öğrenci Hukuk. Fak.

Yaşar CANMAZ : T.C Öğrenci
Ayazpaşa Tülin Apt. Kat:4 TAKSİM/İSTANBUL

Çetin OTSUKARCI : T.C. Öğrenci
Avcılar köyü, BAKIRKÖY/İSTANBUL

Adnan KESMEN : T.C. Öğrenci
Yenimahalle Kalkan Sok. 4/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Haluk BOYTORUN : T.C. Öğrenci
Laleli Azim Sok. Güllü Apt. D.3 İSTANBUL

Şaziye ALTINTAŞ : T.C. Öğrenci
Tramvay Cad No:25 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Baran SAROL : T.C. Öğrenci
Kadıköy Lale Sok. No:13 İSTANBUL

Atilla KARAFAKIOĞLU : T.C Öğrenci
Tavukçu Fethi Sok. No.12 OSMANBEY/İSTANBUL
DERNEĞE ÜYE OLMA :

Madde : 4

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre dernek üyesi olmasında sakınca olmayan kişiler bu tüzüğün hükümlerine göre derneğe üye olabilirler.

 1. Derneğe üye olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna müracaat eder.
 2. Müracaat edenin fotoğrafını havi matbu bir form dernek lokalinde 15 gün süre ile askıya konulur. Aynı zamanda özel aday kayıt defterine tarih ve numarasıyla kayıt edilir.
 3. Müracaat sahibinin iki üye tarafından tavsiye edilmesi gereklidir.
 4. Yönetim Kurulu, “B” fıkrasındaki süre sonuna kadar üyelerin müracaat sahibi hakkında verecekleri bilgilerle birlikte müracaatı Balotaj Heyetine intikal ettirir. Balotaj heyeti müracaatın kendisine intikal tarihinden itibaren 7 gün içinde talebin üyeliğe kabul edilip edilmemesini karara bağlar ve sonucu yönetim kuruluna bildirir. Balotaj Heyeti, Genel Kurulca, 2/3 oy çokluğuyla ve açık oyla derneğin en az beş yıllık üyeleri arasından seçilecek beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı esaslarla üç yedek üye seçilir.
 5. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
 6. Müracaatı uygun görünenlerin üyeliğinin kesinleşmesi için Genel Kurulca tespit edilmiş maktu bir teberruda bulunması ve dernek tüzüğünde belirtilen yıllık aidatı taahhüt etmesi zorunludur.

Madde : 5

Vefat eden üyelerin, ölüm tarihinden itibaren bir sene zarfında derneğe üye olmak için müracaat eden eşleri, giriş için tespit edilmiş maktu teberru tediyesine tabi olmaksızın üye olabilirler. Bu suretle iktisap edilen üyelik evlenme halinde son bulur.
Madde : 6

 1. Dernek Ana tüzüğünün 37. maddesi uyarınca kulübün sporcusu olmaya hak kazananlardan, eğitim ve öğretim çalışmalarına katılarak ve hizmet vererek en az bir yıl süre ile görev yapanlar, bu süre sonunda 4. maddenin F fıkrasına göre ödenmesi gerekli maktu teberrunun üçte birini ödemek suretiyle aslı üye olabilirler.
 2. Üye çocukları ise işbu tüzüğün 50. maddesinde belirtilen haklarını kaybettikleri tarihten itibaren üç yıl içinde müracaat etmeleri şartıyla işbu tüzüğün dördüncü maddesi hükümlerine göre ancak dördüncü maddenin (F) fıkrası mucibi ödenmesi gerekli maktu teberrunun üçte birini ödemek ve yıllık aidatı taahhüt etmek suretiyle üye olabilirler.

Madde : 7

Derneğe ve derneğin amaçlarına maddi ve manevi değerli yardımda bulunan kimseler Yönetim Kurulu ve haysiyet Divanının müşterek toplantısında ekseriyetle alınacak karar ile derneğe fahri üye olarak kabul edilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat ve teberru verebilirler. Bu fahri üyelerin arasından genel kurulca bir fahri başkan seçilebilir.
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde : 8

 1. Dernek üyesi borçlarını tamamen ödeyerek yazılı müracaat ile her zaman istifa suretiyle üyelikten ayrılabilir. İstifa eden üye bir yıl geçmeden Kulübe yeniden üye olamaz.
 2. Yönetim Kurulunun yazılı ikazına rağmen yıllık aidatını veya işbu tüzüğün 49 uncu maddesinde belirtilen iştirak paylarını tebellüğ tarihinden itibaren 45 gün içerisinde mazeretsiz ödemeyenlerin üyelik sıfatı düşer.
 3. Dernek ana tüzüğünün 32. maddesi mucibi Haysiyet Divanı kararı ile üyelik sıfatı düşer.
 4. Kulüp üyeliği sona erenler, zimmetlerindeki demirbaşları ve kulüpçe verilen kimlik kartını iade etmekle mükelleftirler.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde : 9

Derneğin organları şunlardır :

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Haysiyet Divanı
 5. Yürütme Birimi

GENEL KURUL :

Madde : 10

Dernek Genel kurulu, aidat ve iştirak paylarını tamamen ödemiş üyelerden teşekkül eder.
TOPLANMA ZAMANI :

Madde : 11

Olağan genel kurulu 2 yılda bir Eylül ayının ilk 15 günü içinde toplanır Toplantı Dernek merkezinden başka bir yerde yapılamaz.
Madde : 12

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önce, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI :

Madde : 13

Genel Kurul tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının iştirakiyle toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Kulüp Yönetim ve Denetleme kurulları asli üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

Madde : 14

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını iki nüsha olarak düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna imza mukabili verilir.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR :

Madde : 15

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. Gündeme alınan bu hususlar çoğunluğun kararı ile müzakere konusu edilir.
GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde : 16

Aşağıda yazılı hususlar Genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçimi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim kurullarının ibrazı.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü
 5. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi
 6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması ve dernek federasyon temsilcilerinin seçimi ve geri alınması
 7. Derneğin feshi. Derneğin kayıtlı üye tam sayısının 2/3 nin ekseriyetle kararlaştırılabilir.
 8. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Cevap verme mecburiyeti :

Madde : 17

Genel kurulda üye tarafından Dernek muamelatına dair soruya Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu sözcüleri cevap vermekle mükelleftir.
Söz isteme ve konuşma müddeti :

Madde : 18

Söz isteyen üyeye, sırayla, usul hakkında söz isteyenlerle selahiyetli organların sözcülerine, tercihen söz hakkı verilir. 10 üyenin yazılı talebi üzerine konuşma müddeti beş dakikadan az olmamak üzere tahdit edilebilir.

Müzakere yeterliliği tekliflerinin genel kurulca kabulü halinde, daha önce söz sırası alan üyelerin hakları mahfuz kalır.
Kongre başkanının müzakereye iştiraki :

Madde : 19

Toplantıyı yöneten genel kurul başkanı, gündem müzakere edilirken fikrini açığa vuramaz. Ancak, oyunu kullanır. Eğer müzakereye iştirak etmek isterse o maddenin müzakeresi sona erinceye kadar yerini başkan vekiline terk ederek konuşma sırasına girer.
TASNİF HEYETLERİ :

Madde : 20

Oyların sayımı için, seçimlere başlamadan evvel açık oyla 3 kişilik tasnif heyeti seçilir.
Oy kullanma :

Madde : 21

Aksi karar verilmedikçe oylama gizli oyla yapılır. Oy sayımı açık olur.
Genel Kurul kararlarının duyurulması :

Madde : 22

Genel kurulda alınan kararları Dernek lokalinde asılarak üyelere duyurulur.
YÖNETİM KURULU :

Madde : 23

Yönetim Kurulu, kulüp başkanı ve 8 üyeden teşekkül eder ve iki yıl için, beş yedeğiyle birlikte oy çokluğu ile seçilir.
DERNEK BAŞKANI :

Madde : 24

DERNEK BAŞKANI : Genel Kurul tarafından en az üç yılını doldurmuş Dernek üyeleri arasından iki yıl için 2/3 oy çokluğuyla seçilir.
Yönetim Kurulunun Kuruluşu :

Madde : 25

Yönetim Kurulu : 8 üyeden teşekkül eder ve iki yıl için beş yedeğiyle birlikte oy çokluğu ile seçilir.
Madde : 26

Derneğin konusu ve amacı çevresindeki bütün çalışmaları iyi yolda düzenlemek ve yürütmekle görevli olan Yönetim Kurulunun iş bölümü şöyledir:

 1. Başkan
 2. Başkan Vekili
 3. Sekreter Üye
 4. Muhasip Üye
 5. Veznedar Üye
 6. Sualtı Sorumlusu
 7. Su üstü Sporları Sorumlusu
 8. Sosyal işler Sorumlusu
 9. Demirbaş ve Malzeme Denetçisi
 1. Başkan : Yönetim Kurulunun başıdır.
  Kulüple ilgili her türlü çalışmanın yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.
 2. Başkan Vekili : Kulüp yönetimi ile ilgili olan her işte başkana yardım eder.
  Başkanın bulunmadığı zamanlar yönetim kuruluna başkanlık eder, onun adına işleri yürütür.
 3. Sekreter Üye : Kulübün yazı işlerinden sorumludur. Üye defterinin, karar defterinin, gelen-giden evrak defterinin muntazam tutulmasını, yazışmaların zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlar. Kulübün her türlü yazılı evrakını güven altında tutar.
 4. Muhasip Üye : Kulübün hesaplarının tutulmasından sorumludur. Harcamaların bütçeye ve kararlara uygunluğunu temin eder. Gelir-gider, kesin hesap ve bilanço defterlerini tanzim ve muhafaza eder.
 5. Veznedar Üye : Para tahsilatı, saklanması ve satın alma işlemlerini yürütür. Bankalardan para çelişmesi ve harcama, başkan ile veznedar veya yönetim kurulundan seçilen bir üyeden ikisinin müşterek imzası ile yapılır. Toplanan gelirlerin saklanmasında Dernek alındı belgeleri hakkında yönetmenlik hükümlerine uyulur.
 6. Sualtı Sorumlusu : Kulübün sualtında yürütülen bütün çalışmalarından sorumludur. Kulübün balıkadam bröveli üyeleri arasından seçilir.
 7. Su üstü Sporları Sorumlusu : Kulübün, sualtı dışında diğer spor dalları ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur. Üyelerin rahat ve huzuru için her türlü tedbiri alır. Lokal içinde iç tüzüğün uygulanmasını sağlar. Lokalde görevli personelin birinci derecede amiridir.
 8. Sosyal işler Sorumlusu : Kulüp lokalinin işletilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. Gezi, eğlence ve tanıtma programları yapar ve uygular.
 9. Demirbaş ve Tesisler Sorumlusu:

Kulüp demirbaş ve malzemelerinin korunması ile demirbaş defterinin tutulmasını sağlar.

Kulüp tesislerinin bakım, onarım ve korunmasından sorumludur.

Bu hususta, demirbaş eşya ile ilgili kulüp yönetmeliğinin hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulunun görevleri ve çalışma şekli :

Madde : 27

 1. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 2. Derneğin temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 3. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek
 4. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 5. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek
 6. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 7. Yönetim Kurulu kararları, Genel Kuruldan Genel kurula sıra takip eden numaralar ile karar defterine geçirilir. Karar çoğunlukla verilir ve her toplantının tutanağı oturuma katılan üyeler tarafından imzalanır.
 8. Yönetim Kurulu en az otuz günde bir toplanır. Yönetim kurulu toplantıları beşten az üye ile yapılamaz. Üç defa üst üste toplantıya mazeretsiz katılmayan üyeler, yönetim kurulundan ayrılmış sayılırlar. Yerlerine yedekleri, en çok oy almış üye çağrılır ve yönetim kurulana katılır.
 9. Yönetim kurulu aşağıda yazılı defterleri kayda başlamadan evvel noterden tasdik ettirmek suretiyle tutar.
 1. a) Üye kayıt defteri,
  b) Karar defteri
  c) Gelen-giden evrak defteri
  d) Gelir ve gider defteri
  e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
  f) Demirbaş defteri
  g) Alındı belgesi kayıt defteri
 1. Dernek gelirleri, kanunun öngördüğü şekilde yaptırılmış makbuzlar karşılığı alınır. Bundan başka bir vesikaya dayanarak tahsilat yapılamaz.
 2. Genel Kurul tarafından tayin edilecek bir meblağı, Yönetim Kurulu bankada yedek bir fon olarak ayırır. Biriken bu meblağlar genel kurul kararı ile sarf olunur.
 3. Yönetim Kurulu Dernek üyelerinden herhangi birini üyenin muvafakatını alarak belli bir işte görevlendirmeye yetkilidir.

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanması :

Madde : 28
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinin birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
Madde : 29
Denetleme kurulu üç asli ve üç yedek olarak genel kurulca iki yıl için oy çokluğuyla seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Madde : 30
Haysiyet Divanı : En az üç yıllık üyeler arasından genel kurul tarafından oy çokluğu ile iki yıl için seçilecek 5 asil 5 yedek üyeden teşekkül eder.

Haysiyet Divanının asli üyeleri kendi aralarında bir başkan seçerler.

Haysiyet Divanı, genel kurulun veya yönetim kurulunun kendisine tevdi edeceği işleri veya müştekinin şikayetlerini tetkik ve karara bağlar.

Toplantılar tüm üye ile yapılır.

Bulunmayan üyelerin yerine yedekleri iştirak eder. İhraç kararları dışındaki kararlar 3/5 çoğunlukla, ihraç kararları ise 4/5 çoğunlukla alınır. Haysiyet Divanı kendi başkanı veya yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Olayla ilgisi olduğuna Haysiyet Divanı tarafından karar verilen Haysiyet divanı üyesi bu olayla ilgili görüşme ve karara katılamaz. Kararları yönetim kurulu tatbik eder.

Kesin ihraç kararına karşı, toplanacak ilk genel kurulda itirazda bulunulabilir. Ancak bu itirazlar icrayı geciktirmez. İtirazın genel kurulda incelenmesi sırasında, lehte ve aleyhte konuşacak birer üyeye söz verilir. Ve itiraz oylanır.

Cezanın kaldırılabilmesi için mevcut üyelerin 2/3 ünün oyu şarttır.
CEZAİ MUCİP HALLER :

Madde : 31

Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden dernek içinde dernekle ilgili yerlerde veya derneğin temsilinin bahis mevzuu olduğu yerlerde siyasi faaliyette bulunan, terbiye ve ahlâk kaidelerine, aykırı harekette bulunan haysiyet ve şerefe dokunacak söz sarf eden, diğer üye ve misafirlerin rahatını kaçıracak şekilde taşkınlık yapan, spor terbiyesine yakışmayacak hal ve harekette bulunan, Dernek mallarına kasıtlı zarar veren Derneğin manevi şahsiyet ve haysiyetini zedeleyici harekette bulunan, Türk Ceza Kanuna ve hususi kanunlarda yazılı ahlaka ve umumi adaba aykırı ve yüz kızartıcı suçlardan birisini işleyen, tüzük ve dahili yönetmelik hükümlerine riayet etmeyen üyeler Haysiyet Divanınca cezalandırılır.

Haysiyet Divanı yukarıdaki sebeplerle üyelik sıfatını iptale kadar yetkilidir. Bu ahvalde üyelik sıfatı düşer ve ihracına karar verilen üye hiçbir surette yeniden derneğe üye olarak alınamaz.
CEZAİ HÜKÜMLER :

Madde : 32

Haysiyet Divanı, Haysiyet Divanı yönetmenliği esaslarına göre üyelere aşağıdaki cezalardan birini verir.

 1. a) İhtar
  b) Açık ihtar
  c) Bir seneyi geçmemek üzere geçici ihraç
  d) İhraç

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi :

Madde : 33

Genel kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkü amirliğine yazı ile bildirilir.
Spor faaliyetlerinin yürütülmesi :

Madde : 34

Kulüp tüzüğünün amaç bölümünde belirtilen sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, yönetim kurulunun hazırlayacağı, iç tüzük ve sportif faaliyetler yönetmeliklerine göre, teknik komite ve dalış görevlileri tarafından sağlanır.
Madde : 35

Sualtı faaliyetlerinin yürütülmesi : Sualtı faaliyetleri, sualtı genel kaptanının başkanlığında bir teknik komite ile dalış okulu tarafından yürütülür.

 1. Teknik Komitenin kuruluşu şöyledir :
 1. Başkan-Sualtı Genel Kaptanı
 2. Sekreter
 3. Yazı işleri sorumlusu
 4. Mali İşler Sorumlusu
 5. Araştırma geliştirme grup başkanı
 6. Onarım donatım grup başkanı
 7. Arama kurtarma grup başkanı
 8. Yarışmalar grup başkanı
 9. Bilimsel çalışmalar grup başkanı
 10. Endüstriyel çalışmalar grup başkanı
 11. Film-fotoğraf grup başkanı
 12. Turizm-Rehberlik grup başkanı

Teknik komitenin oluşması için başkan ile birlikte ilk sekiz üyenin bulunması zorunludur. Bilimsel çalışmalar, endüstriyel çalışmalar, film-fotoğraf ve turizm rehberlik grupları en az üç kişiden meydana gelen bir grup kurdukları takdirde aralarında bir başkan seçerek teknik komiteye üye gönderebilirler.

Aksi halde temsil edilemezler.
Teknik komitenin görev ve yetkileri :
Kulübün sualtı faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandı-kılmasında yetkili ve sorumludur. Teknik komite, bu maksatla yönet-menlikler hazırlar, yönetim kurulunun onayından sonra bu yönetmen-lifleri uygular.

Özellikle can güvenliğini birinci planda tutar ve bu hususta merci kanuni mevzuata uyar. Teknik komite ve dalış okulunun koordineli çalışmasından sualtı genel kaptanı sorumludur.
b- Dalış Okulu :
Kulübün amaçları uyarınca nitelikli balıkadam yetiştirmek üzere dalış ile ilgili her türlü teorik ve pratik eğitimi belirli bir kadro ve malzeme ile bir okul disiplini içinde veren, eğitimin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile görevli temel eğitim kuruluşudur.

Kulübün dalış brövesi vermeye yetkili organı dalış okuludur. Dalış okulu sürekli çalışma yapan bir kuruluştur. Yönetim kurullarının değişmesi ile görevleri sona ermez.

Ancak gerektiği durumda Yönetim Kurulu veya sualtı genel kaptanı, dalış okulu elemanlarından lüzum gördükleri görevden alabilir ve yeni atamalar yapabilir.
Dalış okulunun kuruluşu şöyledir :
Okul Başkanı
Okul Sekreteri
Dalış Öğretmeni (Teorik)
Dalış Eğitmenleri (Pratik)
Madde : 36

Spor faaliyetleri, tüzükte belirtilen amaçlar arasındaki kulübün sportif faaliyetlerini tanıtmak, yaymak ve öğretmek üzere her yıl kurslar düzenlenir. Bu kurslara alınacak kursiyerlerin iştirak usul ve şekilleri teknik komite tarafından hazırlanacak ve yönetim kurulunca onayla-nacak bir kurs yönetmeliğinde belirtilir.
Kulübün sporcusu olma şartları :

Madde : 37

Sualtı dalında, dalış okulunun yetkili kurullarından bröve almaya hak kazananlar kulübün sporcusu olabilirler. Bunun için teknik komite tarafından hazırlanacak ve yönetim kurulu tarafından onaylanacak yönetmelik hükümlerine uyulur. Diğer dallarda sporcu kadrosu, kaptanlar tarafından tespit edilerek her yıl için yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilir. Kulübün sporcuları kendi faaliyet konularındaki kulüp takımlarında yer alarak müsabakalara katılırlar. Kursiyerlerin yetiştirilmeleri için çalışırlar. Bunlar sporcu yönetmeliğindeki esaslara göre, kulüp tesis araç ve gereçlerinden yararlanırlar.
Madde : 38

Yürütme Birimi : Yönetim kurulunun kararları uyarınca, kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi sorumlusu genel sekreterdir. Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme birimi görevlileri yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Bu görevler ücretli veya fahri olarak yapılabilir. Bunların kulüp üyesi olması şart değildir.
Madde : 39

Kulüp yürütme biriminde, kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkânlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır.

 1. Genel Sekreter
 2. Kulüp Saymanı
 3. Kulüp doktoru ve sağlık personeli
 4. Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri
 5. Spor Direktörü
 6. Genel Kaptanlar
 7. Kaptanlar
 8. Teknik yönetici ve öğreticiler

Kulüp yürütme biriminin görev ve yetkileri için gençlik ve spor kulüpleri yönetmeliğinin 24. maddesi hükümlerine uyulur.
Madde : 40

Yönetim Kurulu, 18825 sayılı gençli ve spor kulüpleri yönetmeliğinin 25., 26. ve 27. maddeleri uyarınca kulüp danışmanları, kulüp danışma kurulları ve kulüp temsilcileri görevlendirebilir.
Derneği Şubeleri :

Madde : 41

Dernek ana tüzüğünün 2. maddesindeki amaçların yayılmasını temin için, yönetim kurulu kararı ile Dernek, Türkiye dahilinde Dernek Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak üç kişi tarafından, şubenin kurulacağı mahallin en büyük mülkiye amirine yazılı müracaat edilmek suretiyle şubeler açabilir.
Dernek üyelerinin ödeyeceği aidat :

Madde : 42

Dernek üyelerinin ödeyeceği aidat, dernek üyeleri genel kurulda her yıl için belirtilen aidatı ödemekle yükümlüdürler. Aidat en geç ait olduğu yılın 31 Mart tarihine kadar defaten veya azami iki taksitle ödenir.
Madde : 43

Derneğin iç denetimi, kendi iç yönetmenliğindeki esaslara göre yapılır. Derneğin iç yönetmenliğinin uygulamasını yönetim kurulu yürütür. Yeni yönetmenlikler yapar ve uygular.
Tüzüğün değiştirilmesi :

Madde : 44

Derneğin ana tüzüğü, genel kurul tarafından toplantıya katılanları 2/3 çoğunluğu ile değiştirilebilir. Ancak ana tüzükte yapılacak değişikliklerin genel kurul toplantı tarihinden en az 10 gün evvel yönetim kurulu tarafından yazılı olarak bildirilmesi gereklidir. Aksi halde tüzük değişikliği genel kurulda müzakere edilemez.
Derneğin fesih infisahi ve malların tasfiyesi :

Madde : 45

Derneğin feshine, kayıtlı üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile karar verilir. Nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantıda toplanacak üyelerin sayıları ne olursa olsun fesih keyfiyeti görüşülebilir. Ancak, bu suretle yapılan toplanma ve görüşme sonunda fesih hakkındaki kararın toplantıda mevcut üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi şarttır. Fesih veya insifah halinde derneğin her çeşit malları Türkiye’de faaliyette bulunan genel kurulca belirlenecek bir sualtı spor kulübüne devrolunur.
Derneğin gelirleri

Madde : 46

Derneğin gelir ve kaynakları şunlardır :

 1. Üyelerin teberru ve aidatı
 2. Bağış ve yardımlar
 3. Dernekçe tertiplenen müsamere, eğlence, balo, konser, spor müsabakaları, konferanslar ve geziler gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 4. Derneğin malikinden elde edilen gelirler.
 5. Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri

Borçlanma usulleri ve yan gelirler :

Madde : 47

Dernek, Genel Kurul’a katılan üyelerin salt çoğunluğunun aldığı karar ile borçlanabilir.

Kulüp, tüzükte yazılı amacın gerçekleşmesine yardımcı olmak amacı ile ticari işletmelere sahip olabilirler, işletmelerini tüzel kişilere veya şirketlere kiraya verebileceği gibi bir anonim şirkete de devredebilir.

Organ üyelerinin gelmemesi ve istifası :

Madde : 48

İstifa veya herhangi bir sebeple organlar, üyelerinden birinin çekilmesi veya üst üste 3 toplantıya mazeretsiz gelmemesi halinde istifa etmiş sayılarak yerine sırası ile en çok oy almış üye göreve çağrılır. Yedeklerin katılması ile de organ üye adedi tamamlanamadığı takdirde iş bu tüzüğün 28. madde esasları dahilinde genel kurul toplantıya çağrılır.

Demirbaş ve Tesislerin kullanılması :
Madde : 49

Derneğin tesisleri ve demirbaş eşyasından, iç yönetmenlik esaslarına göre ve genel kurulca tespit edilecek tesis ve demirbaş eşya iştirak payını ödemeleri kaydı ile, üyeler ve tüzüğün 37 nci maddesinde belirtilen (Dernek Sporcu)ları yararlanabilirler.
Demirbaşı kaybeden veya hasara uğramasına sebep olan veya tesislerin hasarına sebebiyet veren üye veya üyelere veya dernek sporcuları bunları aynen temin veya tanzim etmekle mükelleftirler.
Demirbaş eşyanın kayıtları umumi esaslara göre tutulur. Bu kayıtların intizamından yönetim kurulu müştereken sorumludur.

Üyelerin aileleri :
Madde : 50

Üyelerin eşleri, tahsildeki çocukları ve evli olmayan kızları genel kurulca tespit edilecek teberru karşılığında Derneğe gelebilirler ve Dernek tesislerinden yararlanabilirler.
Bunların Dernek araçlarından faydalanmaları, yönetim kurulunun iznine bağlıdır.

Misafirler :
Madde : 51

Derneğe misafir getirilmesi ve bunların tabi olacakları usul ve şartlar, yönetim kurulunca tespit ve ilan olunur. Bunların, dernek içindeki davranışlarından, derneğe getiren üye sorumludur.
Misafirlerin dernek araçlarından istifadesi Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır.

Derneğin adı, alamet-i farikası ve rengi :
Madde : 52

Derneğin adı, alamet-i farikası ve rengi genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile değiştirilebilir.

Madde : 53

Bu tüzük Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği genel kurulunun kabulü, resmi makamlarca tasdikini takip eden günden itibaren yürürlüğü girer. Madde : 54

Bu tüzük hükümlerini, Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

Madde : 55

İş bu tüzükte belirtilmeyen hususlarda 5253 sayılı dernekler kanunu hükümlerine ve ikincil mevzuata uyulur.