Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi (TBK) Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi (“Dernek İşletmesi”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Dernek İşletmemiz ve Dernek İşletmemiz adına merkezimiz, tesislerimiz, partner veya tedarikçi firmalar tarafından veya internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Dernek İşletmemize, merkezimize, tesislerimize ve teknemize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Toplanan kişisel verileriniz, Dernek İşletmemiz, merkezimiz, tesislerimiz, teknemiz ve Dernek İşletmemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Dernek İşletmemiz, merkezimiz, tesislerimiz ve teknemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Dernek İşletmesi tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, Dernek İşletmesi tarafından sunulan sportif amaçlı donanımlı dalış (SCUBA) hizmetlerin satış ve pazarlaması için, sportif amaçlı donanımlı dalış (SCUBA) eğitimlerin yapılması ve planlanması, pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması, müşteri ilişkileri süreçlerinin gerçekleştirilmesi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, otel ve tekne rezervasyonları ve otobüs, uçak bileti gibi satın alınan hizmetlerin verilmesi, faturalama ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, seyahat hizmeti kapsamında alınan sağlık verileri, yurt içi ve yurt dışı turlar kapsamında gerekli hizmetlerin verilebilmesi, vize başvurusu yapılacak ülkeler kapsamında vize başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi, Dernek İşletmemizin ticari ilişkilerinin sağlanması ve iş stratejilerinin belirlenmesi ile uygulanması ve Dernek İşletmemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddeleri kapsamında Sözleşme’nin kurulması ve ifası, Dernek İşletmesinin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek İşletmesinin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve gerekli olduğu ölçüde Kanun’a ve tali düzenlemelere uygun olarak işlenebilecektir.

İlaveten, KVKK’ nın 5. maddesi kapsamında HES kodu veriniz, bir hizmet satın alınmanız doğrultusunda Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Dernek İşletmemiz, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat acenteliği ve Sportif amaçlı donanımlı dalış (SCUBA) faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel verileri, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Dernek İşletmemizin yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, ilgili konsolosluklara, üçüncü kişi tedarikçi firmalar ile (konaklama firmaları, otobüs ve havayolu şirketleri, Sportif amaçlı donanımlı dalış (SCUBA) tekneleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, vize takip şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşmaktadır.

İlaveten Dernek İşletmemiz, gerekli olan kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla ve/veya kamu sağlığının korunması amacıyla yurtiçi iş ortaklarıyla ve kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir.

Dolayısıyla Dernek İşletmemiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile turizm ve tüketici hukuku mevzuatı kapsamında veri işlenmesine izin verilenler ve Dernek İşletmemizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile Dernek İşletmemiz ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla KVK Kanunu’nda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Dernek İşletmemiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam üzerinden; e-posta, ilgili internet siteleri, internet üzerinde yapılan yüz yüze görüşmeler vb. araçlarla, Dernek İşletmemize, merkezimize, tesislerimize ve teknemize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve çağrı merkezi aracılığıyla) ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’ nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Dernek İşletmemize iletmeniz durumunda Dernek İşletmemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Dernek İşletmemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Dernek İşletmemize, merkezimize, tesislerimize ve teknemize yaptığınız ziyaretlerde ve eğitimlerde güvenlik sebebi ile alınan kamera kayıtları ancak Savcılığa başvurulması halinde paylaşılabilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari bilgileri içeren başvuru talebinizi internet sitemizde yayımlanan Başvuru Formu doldurarak formu, yazılı ve ıslak imzalı olarak Caddebostan, Funda Çıkmazı No: 8 Kadıköy / İSTANBUL adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@tbk.org.tr e-mail adresine, elektronik posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Dernek İşletmemiz, başvuru talebiniz ile ilgili olarak taleplerin yerine getirilmesi kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan, Caddebostan, Funda Çıkmazı No: 8 Kadıköy / İSTANBUL adresine mukim 0137 031 0012 00001 MERSIS numaralı Dernek İşletmemize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve ıslak imzalı olarak Caddebostan, Funda Çıkmazı No: 8 Kadıköy / İSTANBUL adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya  info@tbk.org.tr e-mail adresine, e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Mevzuata uygun olarak dönüş yapılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Dernek İşletmemiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Dernek İşletmemizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 1. Başvuru sahibi hakkında bilgiler

Aşağıdaki bilgiler ilgili kişiyi inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvuru sonuçlarını iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Ad : * 
Soyad : * 
T.C. Kimlik numarası / Uyruk ve pasaport numarası : * 
Telefon ve Fax numarası : 
E-posta  :   
İkamet veya İşyeri Adresi  : * 
Dernek İşletmemiz ile ilişkiniz   :Müşteri          □               İş Ortağı         □ Ziyaretçi         □               Diğer               □
Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.    
 • Başvuru Nedeni
NoTalep konusuSeçim  (seçiminiz ile ilgili bölümü işaretleyin)
1Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme 
2Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme 
3Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 
4Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 
5Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme 
6Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesi gereken sebeplerin ortadan kalkması dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme 
7Talep no 5 gereğince yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
8Talep no 6 gereğince yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
9İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 
10Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme 
    

Bu kapsamda kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz.

 
 • Başvuru sahibinin beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Dernek İşletmenize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Dernek İşletmenizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. İşbu başvuru formu, Dernek İşletmemiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Dernek İşletmemiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, yazılı olarak yapılan başvurularda kimlik ve yetki tespiti için Dernek İşletmemiz ek evrak ve malumat (T.C. Kimlik Kartı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.  

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Dernek İşletmemiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

Başvuruda bulunan ilgili kişi (Kişisel veri sahibi)

Adı Soyadı                :          

Başvuru Tarihi        :

İmza                          :

Başa dön tuşu